obory

Hudební Taneční
Literárně – dramatický

Výtvarný


Hudební obor

Hudební obor je největší na naší škole co do počtu učitelů i žáků. Nabídka hudebních nástrojů, na které se dítě nebo mladý člověk může učit hrát, je skutečně široká. Kromě těch tradičních – počínaje klavírem – přes smyčcové a dechové nástroje, až například ke keyboardu, saxofonu, basové kytaře a bicím nástrojům. Samozřejmostí je výuka zpěvu, hudební teorie a možnost studovat hudební kompozici. Pro děti a mládež škola nabízí atraktivnímožnost zahrát si s ostatními v různých hudebních seskupeních a souborech. Na škole najdete komorní a saxofonový orchestr, kvarteta, tria, klavírní dua, soubor zobcových fléten i pěvecký sbor. V sále školy se pravidelně konají interní koncerty, kde si můžete poslechnout nejen mladé sólisty, ale i výše zmíněné soubory. Několikrát ročně se na veřejných koncertech, například v Tereziánském sále Břevnovského kláštera, představí naši nejlepší mladí interpreti. Cílem pedagogů naší školy je vychovat mladé lidi ke vztahu k hudbě a kultuře vůbec a eventuálně jim tak otevřít cestu k dalšímu hudebnímu vzdělávání.

Jazzové oddělení

Jazzové oddělení nabízí dosud výjimečnou možnost studovat instrumentální obory a zpěv se zaměřením na jazz a související hudební žánry – pop, rock, nebo funky. Výuka na jazzovém oddělení se skládá ze tří předmětů – hry na nástroj, jazzové hudební teorie a souborové hry. Žáci se postupně učí ovládat svůj nástroj, pracovat s notovým zápisem včetně akordických značek, rozvíjet schopnost improvizace a později si vytvářejí schopnost samostatného kreativního myšlení a orientace v interpretačních náležitostech jednotlivých stylů populární hudby a jazzu. Výuku vedou profesionální lektoři, kteří jsou zároveň aktivními hráči a soustavně se objevují na české hudební scéně.

Taneční obor

Taneční obor má na naší škole dlouhou tradici a patří již tradičně k nejvyhledávanějším. Jednou z jeho příjemných stránek je, že neklade tak vysoké nároky na domácí přípravu jako např. hudební obor, což ocení jak děti, tak i jejich vytížení rodiče. Stejně jako ostatní obory je určen žákyním a žákům od pěti do osmnácti let.V přípravné taneční výchově, kam docházejí děti pěti až šestileté, se naučí jednoduchým tanečním krokům a především zde rozvíjejí v různých tanečcích a hrách svou hudební a taneční představivost. S přibývajícími ročníky se tato taneční průprava rozšiřuje a plynule přechází v základy klasického, lidového a moderního tance. Postupně se starší žákyně a žáci seznámí s těžšími a složitějšími tanečními prvky a celkově získávají širší rozhled a bohatší praxi v tanečním oboru.Vedlejší – ale nezanedbatelné – důsledky soustavného vzdělávání v tomto směru jsou na dětech brzy patrné. Naučí se zde správnému držení těla (což u dnešní mladé populace není samozřejmostí], dále rozvíjejí svou celkovou muzikálnost a fantazii. Pro dívky i chlapce je přitažlivá také možnost tanečních vystoupení, která naše škola pravidelně pořádá a která mívají příjemnou atmosféru a sklízejí zasloužený úspěch.

Litrárně – dramatický obor

Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové i hra s loutkou. Literárně – dramatický obor rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání, rozvíjí sociabilitu žáků (schopnost kolektivně cítit). Vybavujeme žáky potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný, tvořivý výraz. Výuka napomáhá podchytit nejtalentovanější jedince a připravit je ke studiu herectví, režie či dramaturgie. Literárně – dramatický obor vychovává z dětí a mládeže budoucí amatérské divadelníky, přednašeče, vzdělané a náročné diváky a čtenáře (předměty pohyb a mluva ovlivňují připravenost žáků pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování – pedagog, právník apod.). Žáci naší školy každý rok pravidelně vystupují na vánočním a závěrečném koncertu ZUŠ v Městské knihovně na Mariánském náměstí. Žáci našeho oddělení vystupují nejméně dvakrát v roce na interních koncertech literárně – dramatického oddělení (starší žáci ­Večery monologů), účastníme se OTVÍRÁNÍ – soutěžní přehlídka dětských divadelních souborů a recitačních soutěží – Pražské poetické setkáni, KALICH. Žáci též příležitostně hrají pro děti ze základních a mateřských škol – koncerty k MDD, Mikulášský koncert.

Výtvarný obor

Výtvarný obor na naší škole má za cíl umožnit dětem předškolního a školního věku všestranně se rozvíjet i po výtvarné stránce, což představuje velkou škálu výtvarných technik včetně keramiky, modelování a vytváření prostorových objektů, ale i výtvarných námětů, které pomáhají probouzet v našich dětech fantazii, představivost a kladný vztah k přírodě, kultuře a světu, který nás obklopuje. Naši žáci prezentují svá díla na výstavách a výtvarných soutěžích nejen po celé ČR, ale i na mezinárodní úrovni a zaznamenali jsme již první úspěchy. Stálá výstava prací je k vidění  po celý rok v budově školy. Naším cílem bude také připravovat nadané žáky ke studiu na středních výtvarných školách a připojit se ve všech ohledech k výborné úrovni a tradici této školy.


 


About the Author

Libor Ščerba - scerba@atlas.cz